Freitag reimt sich auf... Gin Tonic.

”Freitag reimt sich auf... Gin Tonic.“